ANUNȚ – lansare competiție de proiecte de practică

Societatea Națională de Cruce Roșie Română lansează luni, 6 mai 2019, Competiția de proiecte de practică în cadrul activității A4. Atragerea și motivarea cadrelor didactice, Subactivitatea SA4.1. Inovare socială/Competiție de proiecte de practică și acordare instrumente de sprijin pentru cadre didactice din cele trei unități pre/școlare din comunele Corbasca, sat Băcioiu, comuna Colonești și comuna Secuieni, județul Bacău, constituite ca parteneri în Proiectul ”O șansă pentru fiecare, o şansă pentru toți!  –  POCU/74/6/18/107034.

Domeniul de eligibilitate

Instrumentul de sprijin subvenționează activități suport care contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea competențelor obținute de participantul la programe de formare (componenta teoretică), prin asigurarea de resurse materiale necesare (ex. materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, cărți, materiale necesare pentru experimente științifice pentru copii/elevi, acoperirea costurilor unor activități didactice la care participă copiii/elevii, cum ar fi excursii, vizite la muzee, activități sportive etc.).

Forma de finanțare:

Instrumentul de sprijin este acordat sub formă de subvenție participantului la programele de dezvoltare de competențe transversale, care gestionează acest sprijin în baza prezentei metodologii.

Valoarea instrumentului de sprijin este de 2225 lei pe an pe participant selectat.

Numărul total de instrumente de sprijin: câte 10 subvenții x 3 unități pre/școlare

Cerințe de acces

Sprijinul este acordat în baza unui formular de aplicare (mini-­‐proiect de practică) depus de participantul la formare către formator sau mentorul programului de formare și care cuprinde minimum:

 • descrierea nevoii de organizare și utilizare a activității
 • planul activității practice în care este utilizat instrumentul
 • elaborarea bugetului estimativ
 • valoarea adăugată a acesteia
 • resursele necesare. 

Grupul țintă 

Beneficiarii direcți ai acestei forme de instrumente de sprijin sunt cele 3 unitați pre/școlare aparținând partenerilor asociați în proiect: Școala Gimnazială Băcioiu, Comuna Corbasca (Partener 2), Școala Gimnazială ”Smaranda Apostoleanu”, comuna Colonești (Partner 3), Școala Gimnazială Secuieni, Comuna Secuieni (Partener 4), județul Bacău.

Criterii de eligibilitate pentru a participa la competiția de proiecte

În cadrul Proiectului ”O șansă pentru fiecare, o şansă pentru toți! – POCU/74/6/18/107034, acordarea subvențiilor pentru participanții selectați din grupul țintă va respecta următoarele criterii:

 1. Sunt angajați cu contract de muncă pe perioada derulării proiectului POCU la una din unitățile școlare partenere;
 2. Figurează in Anexa 17 – Registrul Grup Țintă ca absolvenți ai cursului de formare continuă în domeniul acordării Primului Ajutor, curs certificat de Societatea de Cruce Roșie Română, autorizat de MEC;
 3. Se implică în activități finanțate în beneficiul proiectului POCU/74/6/18/107034

Etapele procesului de selecție

 1. Afișarea anunțului competiției de proiecte conținând toate criteriile și condițiile de participare prevăzute de prezenta metodologie;
 2. Depunerea dosarului de candidatură (selecția dosarelor)
 3. Depunerea portofoliului de proiect de practică (selecția proiectelor)

Conținutul dosarului de candidatură

 1. Cerere tip de înscriere
 2. Fișa de eligibilitate în Grupul Țintă
 3. Adeverința/Certificatul de absolvire a cursului de PA
 4. Copie CI
 5. Contul bancar al candidatului / unității școlare
 6. Declarație pe proprie răspundere de evitare a dublei finanțări

Calendarul competiției (termene)

 1. Depunerea dosarelor de candidatură: 10 mai 2019
 2. Depunerea portofoliului: 27 mai 2019
 3. Evaluarea proiectelor de către comisie: 3 iunie 2019
 4. Formalități de publicare a rezultatelor: 7 iunie 2019
 5. Depunere și soluționare contestații: 10 iunie 2019

Grila de evaluare a structurii portofoliului de proiect

Nr. Crt. Elemente componente Punctaj
1 Argument: descrierea necesității organizării activității practice 10 puncte
2 Planul activității: titlu, subiect, tip, scop, obiective, metode, tehnici, procedee, materiale și mijloace didactice, metode de evaluare 10 puncte
3 Buget estimativ: defalcare pe linii și sublinii, raport cost/eficiență 10 puncte
4 Valoare adăugată din perspectiva beneficiului GT și a inovării sociale 10 puncte

 

Comisia de evaluare este compusă din:

Experți echipa S, P1, coordonatori tehnici P2, P3, P4, Manager de proiect, Asistent manager, responsabil financiar proiect POCU 107034

Contestații și reevaluări 

Se urmează procedura legală conform dispozițiilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată prin Legea 201/ 2018.

 Documente de referință

 1. Cererea de finanțare a proiectului POCU 107034
 2. Contractul de finanțare POCU/74/6/18/107034
 3. Ghidul solicitantului – Condiții specifice (Anexa 7: Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice

ADRESE DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

Depunerea dosarelor și a portofoliilor de practică se depun în format fizic la coordonatorii tehnici ai partenerilor P2,P3,P4 și in format digital la adresele:

Candidați Comuna Corbasca

Coordonator tehnic P2: Constantin Tabacaru: tel 0723378732,

e-mail: costeltabacaru@yahoo.com

Director Scoala Gimnaziala Bacioiu: Adriana Duca: 0741408562, scoalabacioiu2009@yahoo.com

Candidați Comuna Colonesti

Coordonator tehnic P3: Florin Cristea 0752 243855, cristeaflorin_90@yahoo.ro

Director Scoala Gimnaziala Smaranda Apostoleanu – Constantin Cazan: 0748217485

Director interimar: Maricica Buganu

Candidați Comuna Secuieni

Coordonator tehnic P4: Alina Lupu 0740 183028, contabil.secuieni@yahoo.com

Director Școala Gimnazială Secuieni – Ionela Daraban: 0751815308, secuieniscoala@yahoo.com 

Dosarele si portofoliile candidaților se vor transmite centralizat pe fiecare locație la adresele:

Coordonator tehnic P1: Raluca Diaconu, telefon 0721204002, crucearosie.bacau@gmail.com

Manager proiect POCU: Luminita Tasica, telefon 0743040314, luminita.tasica@crucearosie.ro

Apelul competiției de proiecte este însoțit de următoarele anexe:

Anexa 1: Cerere înscriere competiție

Anexa 2: Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3: Model structura proiect educational

Anexa 5: Teme orientative portofoliu proiect de practică

Postat în Noutati

În arhivă